INFORMáCIóK

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Érdeklődő!

 

Ezen az oldalon a 2014. évi XXXVIII. és a 2014. évi XL. törvényekkel (elszámolási törvények) érintett fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos legfontosabb, folyamatosan frissülő elszámolási információkat és a kapcsolódó nyomtatványokat találja.

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy Társaságunk az elszámolást csak az Önnel fogyasztói kölcsönszerződést kötő pénzügyi intézmény Önnel történt elszámolását követően és az elszámolásról kiállított elszámolási tájékoztatás birtokában köteles elvégezni. Ezen eredeti dokumentumot Önnek kell Társaságunkhoz eljuttatnia, az „Igénybejelentő a Prisma Holding Zrt. követeléskezelő vállalkozással történő elszámoláshoz” nyomtatvány kitöltésével, az Önnel szemben elszámolásra köteles pénzügyi intézménytől történt átvételét követően.

 

Az elszámolással kapcsolatban az alábbi elérhetőségeinken állunk az Ön rendelkezésére:

 

Cím: 1062 Budapest, Bajza u 24.

Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-1-373-0137 vagy 06-1-269-0762

E-mail: info@prismaholding.com vagy czika@prismaholding.com

Panaszkezelés telefonszáma: 06-1/269-0762

 

Elszámolás iránti kérelem

Tájékoztatjuk, hogy az elszámolás iránti igényét az igény bejelentő nyomtatvány (továbbiakban: Igénybejelentő) Társaságunkhoz történő benyújtásával terjesztheti elő.

Társaságunk kizárólag eredeti kérelmet fogad be, amelyet személyesen vagy postai úton juttathat el Társaságunkhoz.

A kérelmet abban az esetben áll módunkban elfogadni, amennyiben:

–       Ön a kérelmet teljes egészében saját kezűleg írta és aláírta,

–       Ön a nem saját kezűleg írt kérelmet aláírta és 2 tanú aláírásával hitelesítette az aláíró személyét.

Társaságunk az elszámolást az igény benyújtásától számított 30 napon belül végzi el.

 

Adatváltozás

Amennyiben az Ön adataiban, elérhetőségeiben változás következett be, azt bejelentheti a Társaságunknál a fentiekben leírt módon.

 

Az elszámolás felülvizsgálata

Panasz

Amennyiben Ön a Társaságunk által készített elszámolást vitatja, vagy Társaságunk az erre irányuló kérelme ellenére nem számolt el Önnel, akkor panasszal élhet Társaságunk felé.

Tájékoztatjuk, hogy panaszát kizárólag írásban áll módjában előterjeszteni és annak megválaszolására 60 nap áll Társaságunk rendelkezésére.

Panaszbeadványát megküldheti postai úton Társaságunk címére, vagy személyesen benyújthatja ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségünkben (1062 Budapest, Bajza u 24. 2. emelet) vagy megküldheti faxon (06-1/269-0762), illetve elektronikus úton (panasz@prismaholding.com).

A panasza előterjesztése során alkalmazhatja a Társaságunk a panaszbejelentő nyomtatványát, elérheti és letölthet a panasz linkre kattintva, vagy megtalálhatja ügyfélszolgálati helyiségünkben is. Erre irányuló kérelme esetén a nyomtatványt igény szerint elektronikus vagy postai úton megküldjük Önnek.

 

Pénzügyi Békéltető Testület valamint bíróság előtti eljárás

 

Amennyiben panaszára kapott válaszunkkal nem ért egyet, vagy nem kapott elszámolást, illetőleg panaszát annak elkésettsége miatt Társaságunk érdemi vizsgálat nélkül elutasította, kérelemmel fordulhat a Pénzügyi Békéltető Testülethez.

A kérelem benyújtásához alkalmazható nyomtatvány minta elérhető Ügyfélszolgálatunkon vagy kérhető a Pénzügyi Békéltető Testülettől (levélcím: 1525 Budapest BKKP Pf.: 172. Telefon: +36-1 489-9700; E-mail: pbt@mnb.hu), illetve letölthetők az alábbi linkre kattintva, valamint a Magyar Nemzeti Bank honlapjáról:
http://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/kerelem-nyomtatvany

 

A Pénzügyi Békéltető Testület döntése ellen jogorvoslatnak van helye.

A kérelem benyújtásához alkalmazható nyomtatványminta letölthető az alábbi linkre kattintva, valamint a Magyar Nemzeti Bank honlapjáról:
http://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/birosagi-polgari-nem-peres-eljarashoz-szukseges-nyomtatvanyok

 

Kifizetés teljesítése

 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Önnek az elszámolás eredményeként túlfizetése van, akkor ezen összeg kifizetése iránti igényét előterjesztheti a Társaság által e célra rendszeresített nyomtatványon vagy egyéb formában.

Társaságunk kizárólag eredeti kérelmet fogad be, melyet személyesen vagy postai úton juttathat el Társaságunkhoz.

A Társaságunk által közzétett nyomtatványt elérheti Társaságunk ügyfélszolgálati helyiségében, illetőleg erre irányuló kérelme esetén a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül igény szerint elektronikus vagy postai úton megküldjük Önnek.

Amennyiben kérelmét nem a Társaságunk által közzétett nyomtatvány kitöltésével terjeszti elő akkor azt abban az esetben áll módunkban befogadni amennyiben az alábbi feltételeknek megfelel:

–       Ön a kérelmet teljes egészében saját kezűleg írta és aláírta,

–        Ön a nem saját kezűleg írt kérelmet aláírta és 2 tanú aláírásával hitelesítette az aláíró személyét.

 

Meghatalmazás

Az elszámolással kapcsolatos nyilatkozatai megtételére meghatalmazott útján is lehetősége van.

Tájékoztatjuk, hogy az elszámolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez szükséges nyilatkozatát kizárólag az alább meghatározott feltételeknek megfelelő meghatalmazás útján terjesztheti elő:

• ügyvéd által ellenjegyzett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt vagy közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazás, illetőleg• külföldön kiállított okirat esetén magyar külképviseleti hatóság által felülhitelesített, vagy a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai, vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről szóló, Hágában, 1961. október 5. napján kelt egyezményben meghatározott tanúsítvánnyal (apostille) ellátott okirat.

 

Elszámolás másolatára jogosultak köre

Ha a fogyasztói kölcsönszerződést kötő pénzintézet bármely adós, kezes vagy zálogkötelezett  részére az elszámolást nem köteles megküldeni, az adós, a kezes vagy a zálogkötelezett kérheti, hogy részére az elszámolás másolatát küldje meg.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy Társaságunk csak a személyesen vagy postai úton benyújtott eredeti kérelem alapján jár el.

Ha Önnek az adóssal szemben követelése áll fenn, azt az adóstól követelhetik a polgári jog szabályai szerint.

 

Az elszámolással érintett hitelszerződés adósa elhunyt

Elhunyt adós esetén az elszámolás az öröklésre irányadó szabályok figyelembevételével történik.

Amennyiben az elszámolással érintett fogyasztói kölcsönszerződés adósa elhalálozott, annak tényét haladéktalanul be kell jelenteni Társaságunk felé, csatolva az annak igazolására szolgáló eredeti halotti anyakönyvi kivonatot vagy annak a közjegyző által hitelesített másolatát.

Ha az adós helyébe örökös lépett, akkor az elszámolásra az alább leírtak szerint kerül sor.

Ha az örökös a fogyasztói kölcsönszerződés kapcsán örökösi minőségét eredeti jogerős, teljes hatályú közjegyzői hagyatékátadó végzéssel/öröklési bizonyítvánnyal/hagyatéki perben hozott jogerős érdemi ügydöntő határozattal az elszámolás megküldését megelőzően igazolja/igazolta, akkor Társaságunk az elszámolást az örökös részére küldi el. Amennyiben a jogerős hagyatékátadó végzés alapján több örökös jogát érinti a fogyasztó kölcsönszerződéssel kapcsolatos elszámolás, akkor Társaságunk az elszámolást mindegyik örökös részére elküldi. Ha az elszámolás alapján a Társaságunknak visszatérítési kötelezettsége keletkezik, akkor az örökösökkel örökrészük arányában külön-külön számolunk el.

Ameddig az adós elszámolással érintett fogyasztói kölcsönszerződése kapcsán nem áll a Társaságunk rendelkezésére az örököst megjelölő eredeti jogerős teljes hatályú közjegyzői hagyatékátadó végzés/öröklési bizonyítvány/hagyatéki perben hozott jogerős érdemi ügydöntő határozat (függetlenül attól, hogy az adós elhalálozásának tényét már bejelentették), addig az elszámolásáról szóló tájékoztató levelet nem postázzuk, (illetve az elhalálozás tényének ismerete hiányában kiküldött elszámoló levél alapján kifizetést nem teljesítünk).

A kifizetésre vonatkozó nyilatkozat érdemi elbírálására az eredeti jogerős közjegyzői hagyatékátadó végzés/öröklési bizonyítvány/hagyatéki perben hozott jogerős érdemi ügydöntő határozat birtokában történik.

9. Egyéb hasznos információ

Az elszámolás részleteiről bővebb tájékoztatást talál a Magyar Nemzeti Bank oldalán továbbá a Prisma Holding Zrt. ügyfélszolgálatán kifüggesztett tájékoztatókban, illetve munkatársaink állnak az Önök rendelkezésére a megadott telefonszámokon, ahol akár visszahívást is kérhető.

 

 

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

KERESSEN, HOGY SEGÍTHESSÜK!